wellcome to fungdangschool
เว็บไซต์แนะนำ

โครงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้น ม.1-3
เรื่อง การทำสบู่เหลวสมุนไพร
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

งานเอกสาร
- แผ่นพับโรงเรียน
- แผ่นปฏิบัตการ
- รายงานSAR
- รายชื่อนักเรียน 2561
- Logo โรงเรียน (1)

- Logo โรงเรียน (2)

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

  1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
  4. ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถในการสอนและการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  5. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ
  6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  7. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจ          

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน / พันธกิจ (Mission) / เป้าหมาย (Goals) / ข้อมูลนักเรียน / อัตรากำลังครู / ภาพกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสุมินตรา โคตรพัฒน์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง E-mail talada2016@gmail.com
www.fungdangschool.com โทร.0957863489