wellcome to fungdangschool
เว็บไซต์แนะนำ

โครงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้น ม.1-3
เรื่อง การทำสบู่เหลวสมุนไพร
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

งานเอกสาร
- แผ่นพับโรงเรียน
- แผ่นปฏิบัตการ
- รายงานSAR
- รายชื่อนักเรียน 2561
- Logo โรงเรียน (1)

- Logo โรงเรียน (2)

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒๑๑

๑๔
๒๐

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

๑๕

๑๙

๓๔

ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๒


๑๒

๑๕

๑๒๑๐
๑๕

๒๔
๑๗
๑๔
๑๕
๑๗
๓๐

รวมระดับประถมศึกษา

๖๑

๕๖

๑๑๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒๖

๒๒

๔๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๒

๒๑

๕๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๒

๑๕

๓๗

รวมระดับมัธยมศึกษา

๘๐

๕๘

๑๓๘

รวมทั้งหมด

๑๕๖

๑๓๓

๒๘๙


ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 20 กันยนยน 2561

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน / พันธกิจ (Mission) / เป้าหมาย (Goals) / ข้อมูลนักเรียน / อัตรากำลังครู / ภาพกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสุมินตรา โคตรพัฒน์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง E-mail talada2016@gmail.com
www.fungdangschool.com โทร.0957863489